Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING – PIENTER PRAKTISCHE BEDRIJFSOPLEIDINGEN

ALGEMEEN

Pienter praktische bedrijfsopleidingen verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden:
bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkene.
Pienter praktische bedrijfsopleidingen verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van Pienter praktische bedrijfsopleidingen.

OMGANG MET EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Pienter praktische bedrijfsopleidingen geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. Pienter praktische bedrijfsopleidingen behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. Pienter praktische bedrijfsopleidingen streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Verder past Pienter praktische bedrijfsopleidingen bij elke verwerking een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets toe: dat wil zeggen dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel en dat het doel niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze, kan worden gerealiseerd. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Pienter praktische bedrijfsopleidingen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Pienter praktische bedrijfsopleidingen beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. Pienter praktische bedrijfsopleidingen maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Pienter praktische bedrijfsopleidingen is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Pienter praktische bedrijfsopleidingen. Pienter praktische bedrijfsopleidingen deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

De medewerkers van Pienter praktische bedrijfsopleidingen respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede het privacybeleid van Pienter praktische bedrijfsopleidingen, zoals onder andere opgenomen in het Privacyreglement Pienter praktische bedrijfsopleidingen. De directie creëert zoveel mogelijk awareness en ziet toe op naleving van voornoemde wetgeving en beleid.

Alle emailberichten van Pienter praktische bedrijfsopleidingen -medewerkers worden automatisch voorzien van een disclaimer waarmee de ontvanger bewust wordt gemaakt van de risico’s die het delen of niet (tijdig) verwijderen van de informatie van het emailbericht met zich meebrengen als gevolg van de privacywetgeving.

Pienter praktische bedrijfsopleidingen hanteert voor gebruikers van de Pienter praktische bedrijfsopleidingen -website het beleid zoals opgenomen in ‘Privacy & cookies’.

INFORMATIE, INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET

Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is Pienter praktische bedrijfsopleidingen altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kunt u ook inzage krijgen in uw gegevens die door Pienter praktische bedrijfsopleidingen worden verzameld, of wijziging dan wel verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder dat Pienter praktische bedrijfsopleidingen daarvoor kosten in rekening brengt. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Pienter praktische bedrijfsopleidingen via de verschillende media. Indien u een van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij de directie van Pienter praktische bedrijfsopleidingen.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Pienter praktische bedrijfsopleidingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 augustus 2020.